Juridische info

Beperking van aansprakelijkheid

 

De site www.vanvas.be is eigendom van VANVAS BV en wordt met de nodige zorg beheerd. Ondanks deze inspanningen kan de op de site opgenomen informatie alsnog onvolledig of achterhaald zijn of onjuistheden bevatten. Indien u dergelijke onjuistheden zou vaststellen, kan u dit melden aan info@vanvas.be en nemen wij de nodige maatregelen om dit zo spoedig mogelijk recht te zetten.

 

VANVAS BV en KMOSites bvba garanderen de volledigheid en juistheid alsook de actualiteit van de gegevens op de website www.vanvas.be evenwel niet. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie weergegeven op de site of voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie. In elk geval kunnen zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of verlies indien een welbepaald vastgoed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat de site wordt bezocht. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met Vastgoed Vandersmissen via info@vanvas.be.

 

De inhoud van de site www.vanvas.be kan in geen enkel opzicht worden beschouwd als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper, verhuurder of Vastgoed Vandersmissen zou kunnen binden. De gegevens, zoals die op de site zijn opgenomen met inbegrip van de prijsvermeldingen, worden vrijblijvend en enkel ter inlichting verstrekt, zonder enige contractuele verbintenis of garantie en kunnen op elk ogenblik zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

 

 

Verklaring rond het privacy-recht (bescherming van de persoonlijke levenssfeer)

 

Alle persoonlijke informatie die door de gebruiker vrijwillig wordt meegedeeld in het antwoordformulier op deze site zal enkel worden bijgehouden om VANVAS BV  toe te laten uw vragen te beantwoorden en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u niet wenst dat uw informatie op deze manier wordt gebruikt, kan u dit eenvoudig aanduiden via e-mail, of u onthouden van het gebruik van deze dienst. De via deze site verzamelde informatie zal niet aan andere organisaties worden doorgegeven.

 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

 

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de website worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.